Marinen 500 år

… hvar och en derföre, som hade tillfälle att förskaffa sig härskepp, fann lätt följeslagare och stallbröder i den talrika skaran af torpares, landtbönders samt andra bönders söner, som utvisades att på egen hand söka sin framfärd i verlden …

UR SVENSKA FOLKETS HISTORIA
– FRÅN ÄLDSTA TILL NÄRWARANDE TIDER

Attunda Skeppsförlag AB
Norra Kustvägen 54
312 71 Skummeslövsstrand
Kontakta oss: info@attundaskeppsforlag.se

Thomas Borggren, administration & ekonomi
Claes-Göran Dahl, redaktion
Carl Åkesson, grafisk form